Autonomie als waarde

Dunne boekjes over hete hangijzers: er bestaat geen hoger goed! Autonomie als waarde, een uitgave van Valiz en de Tilburgse kunsthogeschool Fontys, is zo’n kleinood.

Autonomie als waarde bundelt vijf reflecties van academici en drie interviews met artiesten over de zin of onzin van ‘artistieke vrijheid’. Mogen of moeten kunst en kunstonderwijs (nog) vrijzones met eigen regels zijn? Dat debat is niet nieuw, maar wel prangend. De autonomie van kunstenaars is uitgegroeid tot een politieke zaak: van artiesten wordt steeds meer gevraagd dat ze ‘meedoen’ met de rest van de samenleving.

‘Autonomie is een verwijt geworden’, stelt Jeroen Boomgaard in zijn essay vast. ‘Autonomie wordt gelijkgesteld met onverstaanbaarheid, egocentrisme en navelstaarderij.’ Meteen wordt de noodzaak voor het boek duidelijk: in Wilders-land is een eigenmachtig kunstenveld geen evidentie meer, en daar wil deze bundel expliciet tegen betogen. In België liggen de kaarten beter, maar ook hier dreigt het debat over artistieke autonomie tot clichés te radicaliseren. Aan de ene pool heb je culturo’s die elke gedachte van ‘buitenstaanders’ over wat kunst anders zou moeten doen, afdoen als schandaleus. Aan de andere pool is er het soort politici dat kunst louter bekijkt in functie van sociale of economische vooruitgang.

56_Hillaert_SignalementAutonomie.jpgAutonomie als waarde brengt terug nuance in het debat. Wie het boek uit heeft, beseft weer dat ‘autonomie’ vele dimensies en zelfs paradoxen kent. Zo is het hoogst ambivalent, aldus de samenstellers in de inleiding, dat ons huidige maatschappijmodel wel elke burger aanmaant tot zelfbeschikking, maar artistieke autonomie tegelijk wil inperken. Ook cultuursociologen Pascal Gielen en Rudi Laermans herinneren eraan dat autonomie geen louter voorrecht is van de kunsten, maar een fundament van onze hele moderne democratie. In wezen is autonomie immers een liberaal principe, geen dogma van een ‘linkse kerk’.     

Camiel van Winkel betoogt dat de vaak gebruikte oppositie tussen artistieke autonomie en engagement op een misverstand berust. Bas Kwakman sluit zich daarbij aan: ‘Volgens mij bestaat de tegenstelling tussen maatschappelijke relevantie en autonomie alleen in West-Europa.’ Het geeft aan Autonomie als waarde één coherente basisteneur: de maatschappelijke meerwaarde van de kunsten zal enkel gevrijwaard blijven als die niet begrepen wordt in termen van ‘rendement’ en ‘snel effect’. We moeten de kunsten en het kunstonderwijs blijven koesteren als afwijkende ‘kampen’ (Van Winkel), als eigen biotopen voor de ontwikkeling van wat een samenleving nog niet kent.

Tegelijk wordt ook de illusie doorprikt dat kunst absoluut autonoom zou zijn, zoals de sector vaak verdedigt. Meerdere auteurs wijzen fijntjes op haar grote afhankelijkheid van markt en overheid, met alle sturende regels van dien. Gielen vindt de ‘heteronomie’ van de kunst – haar interactie met andere velden – dan ook meer inspirerend. En Jan Masschelein en Maarten Simons vallen de (steeds ruimer verbreide) praktijk van vraaggestuurd kunstonderwijs aan. ‘Autonomie is geen eigenschap van een individu, maar van een plek.’

Het zijn dit soort preciseringen die Autonomie als waarde kruiden. Meerdere bijdragen zijn ooit al elders gepubliceerd, wat er niet echt een autonome uitgave van maakt. Ook voegen de drie kunstenaarsinterviews niet altijd zoveel toe. Maar waar deze bundel valse tegenstellingen ontmaskert, verdoken paradoxen aanduidt en ‘autonomie’ duidt binnen het bredere plaatje van kunstgeschiedenis en samenleving, biedt ze hoogst relevant en verhelderend leesvoer.

Wouter Hillaert is podiumredacteur van rekto:verso.

Autonomie als waarde, Marie-Josée Corsten, Christianne Niesten, Huib Fens, Pascal Gielen (red), Valiz/Fontys: Amsterdam/Tilburg, 2013, 160 blz. ISBN 978-90-78088-66-0.

^ Terug naar boven
 

Reacties

Klinkt als een zeer boeiend

Klinkt als een zeer boeiend boekje. Vraag iemand wat anomie is en hij neemt een woordenboek om het op te zoeken. Vraag iemand wat autonomie is en na een kwartier moet je de off-switch zoeken. Volgens het woordenboek is het 1) zelfbestuur of 2) zelfstandigheid. Elke creatieve daad zou een uiting van beide kunnen zijn, maar het hoeft niet. Welke connotatie men ook wil toekennen aan "autonomie", "artistieke autonomie" enzovoort het zal nooit een synoniem worden. Neem bijvoorbeeld de Kruisafneming van Rubens daar kan niet gezegd dat het autonoom tot stand kwam. Dat Rubens zijn wil doordreef of zijn visie oplegde kan beslist. Bij zijn Maria ten Hemelopneming in dezelfde kathedraal drukte hij zelfs door dat zijn overleden echtgenote centraal afgebeeld werd. Maar is dit autonomie of macht (leverage voor de anglofielen)? Zelfs bij kunst die speculatief voor de markt gemaakt wordt is de autonomie van de kunstenaar twijfelachtig. Vrijetijdskunst is dan weer wel autonoom te noemen, maar velen zullen betwisten dat kunst pas Kunst wordt in de ogen of geesten van anderen.
De vraag of autonomie een waarde kan vormen voor kunst is eigenlijk compleet irrelevant. De vraag of autonomie in de georganiseerde kunstcreatie een waarde is doet een tikje aan als een contradictio in terminis. Zonder subsidie of zonder platform is zelfstandigheid zeer precair. Zelfbestuur binnen de kunsten lijkt zo nodig nog problematischer. Is autonomie geen ideaalbeeld van Kunst om de Kunst? Nee. Is het vooral een kapstok van de podiumkunstenaar of bepaalde kunsteducatoren om markt, overheid en publiek buiten spel te zetten? Elke kritiek te smoren? Het is boeiend te zien dat er over nagedacht wordt. Wie echter nadenkt over autonomie dient ook na te denken over afhankelijkheid of dienstbaarheid. In onderwijs vormt dienstbaarheid de weg naar het ideaal. In het onderwijs wisten het publiek en de sector wars van verzuiling of politieke schoolstrijd een evenwicht te vinden tussen autonomie en utopie. Wat het kunstonderwijs betreft vrees ik dat het ontzeggen van het recht om eigen fouten te maken en zelf zijn autonomie te veroveren op het al dan niet autonome systeem een groot gemis zou zijn. De juiste vraag is misschien welke motieven achter elke discussie over autonomie schuil gaat. De ene allicht zuiverder dan de andere.

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • No HTML tags allowed
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

Als maatregel om geautomatiseerde spamrobotten tegen te gaan, vragen wij u het huidige jaar in te vullen. Op die manier kunnen we uw bericht onderscheiden van spam.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.